Wat is current ratio en hoe bereken je het?

Current ratio is een maatstaf om inzicht te krijgen in de liquiditeit van de onderneming. Het doel van deze liquiditeitsratio is om te bepalen of er aan de lopende financiële verplichtingen voldoen kan worden op korte termijn. Het gaat hierbij om de verhouding tussen vlottende activa plus liquide middelen en het kort vreemd vermogen. 

De formule voor het berekenen van current ratio is: vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen.

Toelichting begrippen bij berekening current ratio

De current ratio is eenvoudig te berekenen met de bedrijfsbalans, waar de verschillende waarden op vermeld staan. Het is handig om te weten wat er bijvoorbeeld met vlottende activa, liquide middelen en kort vreemd vermogen wordt bedoeld. Bij vlottende activa is bijvoorbeeld sprake van een voorraad met producten en debiteuren met openstaande facturen. Liquide middelen bestaan onder meer uit geld dat contant in kas is, maar ook uit geld op de bank. Bij kort vreemd vermogen is er bijvoorbeeld sprake van een schuld bij de bank, maar ook van vaste lasten als huur, openstaande rekeningen bij leveranciers en belastingen die nog moeten worden betaald.

Inzicht in liquiditeit van het bedrijf

Het berekenen van current ratio geeft de liquiditeit van een bedrijf weer. De bedrijfsbalans vormt het uitgangspunt voor de berekening. Het is goed om te weten dat het resultaat dagelijks kan verschillen. Als er sprake is van een bijschrijving dan verandert dat de uitkomst van current ratio. Om een duidelijk inzicht te krijgen in de liquiditeit van de onderneming is het dan ook aan te raden om meerdere keren in een periode de current ratio te berekenen. 

Waarom current ratio berekenen?

Het is in verschillende situaties van belang om te weten wat de current ratio van een bedrijf is. Een investeerder wil bijvoorbeeld inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en daarbij nagaan of het bedrijf in staat is om op korte termijn te voldoen aan zijn financiële verplichtingen. De current ratio biedt inzicht en kan investeerders en andere geldverstrekkers wat dat betreft meer zekerheid geven. Overigens is de current ratio te verbeteren door het debiteurenbeheer te optimaliseren en te sturen op effectief cashflow management

In dat geval krijg je realtime inzicht in de beschikbare middelen. Bovendien is effectief cashflow management niet alleen ideaal op korte termijn, maar ook betreffende het bepalen van de strategie voor de toekomst. De current ratio is met debiteurenbeheer onder meer te optimaliseren door de betalingstermijn voor debiteuren te verkorten en door aandacht te besteden aan opvolging van de facturen. Met Payt is het ook mogelijk om facturen automatisch op te volgen. Zo is het eveneens mogelijk te overwegen niet succesvolle voorraad te verkopen. Om bij te sturen op de current ratio is het uiteraard wel van belang te weten wanneer deze goed is of niet.

Wanneer is de current ratio goed?

De current ratio is goed wanneer de uitkomst van de berekening boven 1 ligt. Komt het resultaat beneden 1 uit, dan betekent dit dat de financiële middelen en/of voorraad minder waard zijn dan de schulden. De kortlopende schulden zijn in dit voorbeeld hoger dan de vlottende activa en dat schetst een beeld dat het bedrijf wellicht niet in staat is om op korte termijn aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Doorgaans is 1,5 de gemiddelde norm voor een goede current ratio, maar een uitkomst van 1,8 is beter. Overigens is het altijd mogelijk dat er zich een financiële tegenslag voordoet of dat het niet mogelijk is om de voorraad volledig in liquide middelen om te zetten. Zo kan je ook te maken krijgen met debiteuren die te laat of niet betalen, waardoor de current ratio lager uitkomt.

Het is wel belangrijk te weten dat current ratio in het licht van de betreffende sector moet worden bekeken. Daarom verdient het de voorkeur om de uitkomst in dat kader te vergelijken met de current ratio van bedrijven in dezelfde branche. Bovendien laat een uitkomst beneden 1 weliswaar een risico zien, maar het betekent niet dat het bedrijf ook direct failliet gaat. Er zijn in dat opzicht andere opties om kapitaal voor het bedrijf te verkrijgen. Verder geldt dat een current ratio van 2 niet altijd als gunstig te bestempelen is. Het laat zien dat er binnen het bedrijf veel vlottende activa aanwezig zijn of dat er veel vorderingen openstaan en het lastig is het geld bij debiteuren te innen. Uiteraard is het goed om te weten dat het berekenen van current ratio slechts een momentopname betreft en aan verandering onderhevig is.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article