Algemene leveringsvoorwaarden

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Payt of de Opdrachtgever.

b. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede – maar niet uitsluitend – begrepen de Opdrachtgever).

c. Payt: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payt B.V., statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08155915.

d. Onoorbaar gedrag: gedrag in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst, deze voorwaarden (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – gedrag in strijd met de gebruiksregels of wanbetaling) en anderszins onbetamelijk gedrag.

e. Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met Payt sluit.

f. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Payt en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

g. Toepassingen: alle mogelijke door Payt ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het online facturatie- en incassosysteem van Payt.

2. Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

1. Payt zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten en Toepassingen met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten en Toepassingen worden uitsluitend uitgevoerd en aangeboden op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruik van de Toepassingen biedt geen garantie dat de vordering door schuldenaar geheel of deels wordt betaald.

2. Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Payt de gebrekkige prestatie binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel herstellen. Payt is ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het factuurbedrag van de betreffende prestatie voor de tijd van een maand.

3. Payt is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.

4. Payt behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Payt nakomt. Onder opschorting door Payt wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever en de Gebruikers tot de Toepassingen.

5. Partijen hebben het recht om met onmiddellijke ingang, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet resp. deze overeenkomst, deze overeenkomst tussentijds en dus buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht op (volledige) schadevergoeding, indien:

  • de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd, failliet gaat dan wel haar rechtspersoon wordt ontbonden;
  • de wederpartij haar onderneming staakt, dan wel de onderneming wordt geliquideerd; de wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en zij haar verzuim niet binnen de daartoe gestelde redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen herstelt,
  • bij gebreke waarvan de tekortkomende partij, na verloop van de termijn van 30 dagen, van rechtswege in verzuim is.

3. Toegang en gebruiksregels

1. De Gebruiker verkrijgt toegang tot de Toepassingen door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord die Payt voor de Gebruiker heeft geregistreerd. Het is de Opdrachtgever en de Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn bestemd.

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot de Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door de Opdrachtgever, bij de Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de Opdrachtgever.

3. Door gebruik te maken van de Toepassingen van Payt, geeft de Opdrachtgever Payt toestemming om in naam van de Opdrachtgever handelingen te verrichten om de vordering te incasseren bij de schuldenaar, voor zover deze handelingen redelijkerwijze passen binnen de kaders van de afgesproken dienstverlening. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opdracht en het tijdig bijwerken van lopende opdrachten, al dan niet door middel van een geautomatiseerd en/of gekoppeld systeem. Payt voert de handelingen in beginsel geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat de Opdrachtgever de status zelf heeft bijgewerkt. Payt kan in geen enkel geval verplicht worden tot het accepteren van individuele incasso-opdrachten en kan zonder opgaaf van reden opdrachten weigeren.

4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de voorwaarden en regels van Derden waarvan Payt of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.

5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels.

6. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt voor de facturatie en/of incasso van niet-bestaande, gefingeerde, ondeugdelijke dan wel vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

7. Indien Payt enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een Gebruiker, zal Payt Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een redelijke termijn stellen om het geconstateerde gedrag te verklaren en/of passende maatregelen te nemen om dit gedrag te beëindigen. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn passende maatregelen heeft genomen is Payt gerechtigd om passende en redelijke maatregelen te nemen waaronder het direct en zonder nadere aankondiging blokkeren van de toegangsgegevens van de Opdrachtgever en/of Gebruiker, het verwijderen van de content en/of andere data en het beëindigen van lopende facturatie- en incassodossiers. Daarbij kan Opdrachtgever en/of Gebruiker al zijn of haar rechten verliezen met betrekking tot de Toepassingen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Gebruiker recht hebben op schadevergoeding of compensatie. Payt heeft in het geval van onoorbaar gedrag het recht de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen.

4. Gebruik van de Toepassingen

1. De Opdrachtgever krijgt uitsluitend van Payt een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is. De hosting van de data wordt verzorgd door Payt onder de voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.

3. De Toepassingen worden continu ontwikkeld. Payt heeft het recht frequent haar platform aan te passen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluiten begrepen wordt het uitbreiden, verwijderen of veranderen van functionaliteiten, het aanpassen van de gebruikers interface en het wijzigen van de werking. Wanneer updates leiden tot wezenlijke veranderingen in de gebruikerservaring van Gebruikers en/of debiteuren, en/of handelingen van Gebruikers en/of debiteuren noodzakelijk zijn om de Toepassing te blijven gebruiken, zal Payt de Opdrachtgever tijdig van de veranderingen op de hoogte stellen en eventuele benodigde inspanning door Opdrachtgever tot een minimum beperken.

4. De Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data voor het gebruik van de Toepassingen. De Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. Payt heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, althans voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Payt zal daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.

5. Payt kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de Opdrachtgever of anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan door Payt aangegeven, een andere browser dan door Payt aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Payt met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen niet naleven.

5. Prijzen, betaling en opeisbaarheid

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2. De vergoeding voor het gebruik van de Toepassingen wordt maandelijks gefactureerd. Payt heeft het recht de vergoedingen te incasseren door middel van automatische incasso. Verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

3. Als er een betalingsachterstand is (bijvoorbeeld doordat een automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn), heeft Payt het recht het account van de Opdrachtgever in redelijkheid tijdelijk of blijvend te blokkeren. Artikel 3 lid 7 is hier ook van toepassing. Per e-mail ontvangt de Opdrachtgever instructies over het kunnen voldoen van de vorderingen en wanneer het account van de Opdrachtgever weer geactiveerd wordt.

6. Wijzigingen en aanpassingen

1. De Toepassingen van Payt zijn continue in ontwikkeling. Payt heeft het recht frequent wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Toepassingen aanbrengen met inachtneming van art. 4 lid 3. Bij voor Opdrachtgever relevante wijzigingen zal Payt Opdrachtgever hierover informeren via mail of een intercommelding in de applicatie.

2. Payt is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen op basis van de CPI index, waarbij de prijswijziging minimaal 40 dagen van tevoren wordt aangekondigd via mail. Deze prijswijzigingen gaan automatisch in.

7. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst in redelijkheid gegeven de aard van de overmacht en mogelijkheden om oplossingen te vinden voor de overmacht geheel of gedeeltelijk te ontbinden of hun verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat wederpartij aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop een Partij geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Partij niet in staat is om middels redelijke alternatieven haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): (werk)stakingen in het bedrijf van de Partij, van de Opdrachtgever of van Derden waarvan de Partij afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.

8. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

1. Hoewel Payt al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Payt niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever en/of Gebruiker dit wil gebruiken. Payt spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar Payt dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Payt.

2. Payt is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Payt zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren.

9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

1. In geval van aansprakelijkheid is Payt uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

2. Payt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

3. Indien Payt aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

4. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de maand waarin het schadegeval zich voordoet te boven gaan.

5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Payt of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

6. Iedere Partij zal de wederpartij vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de

uitvoering van de Overeenkomst en waarvoor geldt dat het ontstaan van deze aanspraak toerekenbaar is aan de Partij. Alle kosten en schade aan de zijde van de wederpartij daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de schadeveroorzakende Partij.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij Payt of bij de Derde van wie Payt het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Payt verleent hierbij aan de Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Payt garandeert gerechtigd te zijn om dit gebruikersrecht te verlenen.

2. Indien Payt door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Payt in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden.

11. Privacy en dataverwerking

1. Opdrachtgever is als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de geleverde diensten ligt bij Opdrachtgever.

2. Payt fungeert binnen de Overeenkomst als ‘‘verwerker’’ en Partijen hebben de afspraken omtrent verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst Payt versie 2019 (/payt-verwerkersovereenkomst.pdf ).

3. Opdrachtgever staat er tegenover Payt voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden verzameld en gedeeld en vrijwaart Payt tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Payt toerekenbaar zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillen

1. De Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank in Groningen.