Vermogen

Wat is vermogen? 

Het vermogen van een bedrijf heeft betrekking op de totale waarde van activa. Daarbij valt te denken aan activa als machines, voorraad, inventaris en liquide middelen. Er zijn binnen de noemer vermogen van een onderneming verschillende types vermogen te onderscheiden. Het gaat daarbij onder meer om het eigen vermogen en vreemd vermogen. Daarbij is vreemd vermogen weer te onderscheiden in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Wat is eigen vermogen?

Eigen vermogen van een bedrijf bestaat uit activa minus passiva ofwel de rekensom uit te voeren door de schulden van de bezittingen af te trekken. De betekenis eigen vermogen kent dus de formule: eigen vermogen = bezittingen – schulden. De activa staan op de linkerkant van de balans en de passiva op de rechterkant van de balans. Meer weten over activa en passiva? Lees hier wat activa en passiva precies zijn.

Het eigen vermogen kan toenemen als uw bedrijf winst maakt of als er sprake is van een privéstorting of kapitaaltoevoeging. Het eigen vermogen neemt af indien er sprake is van verlies, uitkering van winst of dividend, afschrijving op bedrijfsmiddelen en bij een privéonttrekking of terugstorten van kapitaal.

Wat is vreemd vermogen?

Vreemd vermogen van een onderneming bestaat uit financiële verplichtingen, zoals schulden in de vorm van een bedrijfslening (Vreemd vermogen = schulden – eigen vermogen). Dit type vermogen valt dan ook op de balans aan de creditzijde onder passiva. Er is bij vreemd vermogen een onderscheid tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Wat is kort vreemd vermogen?

Kort vreemd vermogen heeft betrekking op schulden die op relatief korte termijn zijn in te lossen. Denk daarbij aan crediteuren waar u nog een factuur aan moet voldoen of aan een handelsschuld die nog openstaat bij een leverancier. Ook een kortlopend krediet behoort tot het kort vreemd vermogen. 

Wat is lang vreemd vermogen? 

Bij lang vreemd vermogen is er sprake van een schuld die op lange termijn is aangegaan. Een hypotheek voor een bedrijfspand is daar een voorbeeld van net als leaseschulden en obligatieleningen. Een van de kenmerken van lang vreemd vermogen is dat er doorgaans sprake is van rente en dat is bij kort vreemd vermogen veelal niet het geval. Behalve bij een kortlopend krediet welke bij een bank is afgesloten.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article