Wat is Cash Pooling?

Het is bij bedrijven met meerdere dochterondernemingen, zoals vestigingen in verschillende landen, vaak lastig om inzicht te krijgen in de actuele liquide middelen. Cash pooling is daar, als onderdeel van efficiënt cashflow management, een ideale oplossing voor. Bij cash pooling is er namelijk sprake van het onderbrengen van alle liquide middelen op een enkele rekening. Dit voorziet in optimale controle over de cashflow, waarbij er een extra voordeel is, namelijk de snelheid van overboekingen. Doorgaans wordt een cash pool beheerd door de overkoepelende organisaties van de verschillende vestigingen of dochterondernemingen. Het gaat van veelal om een moederbedrijf of holding.

Waarom kiezen voor cash pooling?

Een efficiënt beheer van cashflow is de hoofdreden om voor cash pooling te kiezen, maar er zijn daarbij verschillende onderliggende redenen van toepassing. Bijvoorbeeld om de transactiekosten van ondernemingen te beperken en de financieringskosten te minimaliseren. Het komt voor dat er bedrijfsonderdelen zijn die te maken hebben met een tekort in kas en daarom gebruik moeten maken van een rekening courant krediet. Dit hoeft niet nodig te zijn indien er over het geheel van bedrijfsonderdelen genomen wel een goede kaspositie is. 

Cash pooling biedt hiervoor een oplossing door het betreffende bedrijfsonderdeel financieel van dienst te zijn. Hierdoor is het niet nodig om een korte termijn financiering aan te gaan. Een andere belangrijke reden is om bij valutawisseling de risico’s beter te beheren en de kaspositie optimaal op te volgen. Een andere reden om een overeenkomst voor cash pooling aan te gaan, is om het volledige rendement op het cashgeld van de bedrijven te maximaliseren. Het belangrijkste kenmerk van een cash pool is dat het moederbedrijf of holding gebruikmaakt van de mogelijkheid om de beschikbare liquide middelen optimaal te verdelen.

Wat zijn de mogelijkheden bij cash pooling?

Het is bij de keuze voor cash pooling belangrijk om rekening te houden met juridische en fiscale regels van andere landen indien er vestigingen in het buitenland zijn. Bovendien is het van belang te weten dat de mogelijkheden voor cash pooling onder meer van de ondernemingsstructuur afhankelijk zijn. Daar speelt de inrichting van cash management eveneens een rol in. Er zijn verder twee opties te onderscheiden, zoals notional cash pooling en fysieke cash pooling.

Wat is notional cash pooling?

Notional cash pooling ofwel saldocompensatie kenmerkt zich door de virtuele afhandeling van betalingsverkeer met als doel debetsaldi en creditsaldi te compenseren. Er vindt hierbij geen daadwerkelijke fysieke overboeking van geld plaats. Binnen de holding of moederbedrijf verbeteren door deze vorm van cash pooling de rentevoorwaarden. De rentelasten zijn door virtuele berekening van de verschuldigde rentelasten te verminderen. Creditrentes zijn namelijk lager dan debetrentes. Een ander kenmerk van notional cash pooling is dat het gebruik van liquiditeiten geoptimaliseerd wordt.

Wat is fysieke cash pooling?

Fysieke cash pooling ofwel cash concentration houdt in dat er maandelijks of na een andere periode de rekeningen van dochterondernemingen afgeroomd of aangevuld worden door de hoofdrekening. Het gaat hierbij dus om een daadwerkelijke overboeking of afboeking van rekeningen, waarbij het geld zich giraal verplaatst. Hierdoor is er sprake van financieel evenwicht waarvoor ook wel de benaming target balancing van toepassing is. Bij fysieke cash pooling komt zero balancing het meeste voor, waarbij het doelsaldo van de betreffende rekeningen op nul uitkomt. 

Wat is target balancing?

Bij target balancing is er sprake van het terugbrengen van het boeksaldo op subrekeningen tot het zogenoemde target. Dit is dan het bedrag dat vooraf al is vastgesteld en de frequentie is naar eigen inzicht vast te stellen, zoals per dag, week of maand. Er is naast het vooraf te bepalen bedrag eveneens een optie om voor een over te boeken bedrag een minimale limiet in te stellen. Dit voorkomt dat er steeds kleine bedragen overgeboekt hoeven te worden. Een voordeel van target balancing is dat er op de subrekeningen altijd voldoende geld beschikbaar is. De autonomie en verantwoordelijkheid blijft daarbij in handen van de lokale onderneming.

Wat is zero balancing?

Bij zero balancing is er elke dag een valutair neutrale overboeking van het geld op de subrekeningen naar de centrale rekening. Dit levert een optimaal inzicht op in de liquiditeiten, maar zorgt ook voor een hogere opbrengst van rente en voorziet in lagere rentekosten.

Zijn er ook nadelen verbonden aan cash pooling?

Naast de vele voordelen zijn er enkele nadelen aan cash pooling verbonden. Het kost bijvoorbeeld geld om een bepaalde structuur met een moederbedrijf of holding op te zetten. Ook het beheer van het centrale punt brengt kosten met zich mee. Het is onder meer nodig om de verschillende banksystemen van de ondernemingen op elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn er allerlei juridische en fiscale regels van toepassing als er verspreid over meerdere landen vestigingen zijn. Overigens is het eveneens mogelijk om cash pooling aan een bank uit te besteden, maar dit maakt de situatie wel extra complex. 

Cashflow management centraliseren

De voordelen van cash pooling wegen doorgaans zwaarder dan de nadelen en vooral omdat er behoefte is aan het optimaal managen van cashflow. Cash pooling zorgt ervoor dat de totale liquiditeit per dochteronderneming of vestiging op een gemakkelijke en toegankelijke manier inzichtelijk is. De saldi van de verschillende rekeningen zijn in alle opzichten optimaal te gebruiken en de kasstromen zijn perfect te managen. De financieringsbehoefte is hiermee te verminderen en de bedrijfsliquiditeit is volledig in te zetten.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article