Wanneer mag je wettelijke rente rekenen?

Bij het niet of te laat betalen van facturen door debiteuren bestaat de mogelijkheid om wettelijke rente te rekenen. Daarbij is qua hoogte van de wettelijke rente een onderscheid te maken tussen bedrijven/overheidsinstanties en consumenten. Efficiënt debiteurenbeheer is gericht op het voorkomen van verzuim van debiteuren en is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering ten behoeve van de cashflow. Payt voorziet wat dat betreft in een perfect systeem om debiteuren te beheren en op te volgen, maar wanbetaling is uiteraard niet altijd uit te sluiten. Daarom is het goed om te weten wat wettelijke rente is en wanneer je dit mag berekenen.

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente betreft de rente die een schuldeiser in rekening mag brengen indien er sprake is van een betalingsachterstand. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de debiteur in verzuim en is er in feite sprake van een betalingsachterstand. 

Hoe hoog is de wettelijke rente?

De wettelijke rente bedraagt voor consumenten 6% voor de zogenoemde niet-handelstransacties en voor bedrijven en overheden 12% betreffende handelstransacties. De wettelijke rente kan iedere zes maanden worden aangepast. Check echter voor de zekerheid op het moment van in rekening brengen van wettelijke rente de actuele rentetarieven.

Wettelijke rente berekenen

De wettelijke rente wordt berekend over het openstaande bedrag van de factuur. Het is niet nodig om aan bedrijven eerst een herinnering of aanmaning te verzenden, want de regelgeving die uit de wet voortvloeit, treedt automatisch in werking. Indien de debiteur een consument is, geldt dat deze eerst een kosteloze aanmaning dient te krijgen.

Betalingstermijn en wettelijke rente

Het is goed om te weten dat er voor wat betreft de betalingstermijn eveneens een onderscheid is te maken tussen consumenten, bedrijven en overheden. Er geldt voor consumenten bijvoorbeeld geen wettelijke betalingstermijn, maar er dient wel sprake te zijn van een redelijke betalingstermijn. De wettelijke betalingstermijn voor bedrijven is maximaal 60 dagen en voor grootbedrijven 30 dagen. Als bedrijven geen betalingstermijn overeengekomen zijn, geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Overheden dienen facturen te betalen binnen 30 dagen na ontvangst. 

Enkelvoudige of samengestelde wettelijke rente

Bij het berekenen van wettelijke rente is er naast de keuze tussen consumentenrente of handelsrente nog een aspect belangrijk. Het hangt van de situatie af of enkelvoudige of samengestelde rente van toepassing is. Bij samengestelde rente is er sprake van rente op rente en dit is van toepassing indien de debiteur al een jaar in verzuim is. Het is dan toegestaan om de wettelijke rente op te tellen bij de hoofdsom en daar weer de wettelijke rente over te berekenen.

Wat is contractuele rente?

In plaats van wettelijke rente te rekenen, is het ook mogelijk dat er sprake is van het in rekening brengen van contractuele rente. Partijen zijn vrij om de hoogte van de contractuele rente zelf te bepalen, maar daar zijn wel grenzen aan. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de hoogte van de rente in strijd is met de goede zeden of openbare orde. In dat geval is het mogelijk dat de bepaling voor contractuele rente als nietig te beschouwen is. Hierdoor kan de bepaling in de algemene voorwaarden vernietigd worden als deze onredelijk bezwarend is.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article