Cashflow berekenen

Wat is cashflow?

Cashflow, ‘kasstroom’ in het Nederlands, is de hoeveelheid geld die een bedrijf binnenkomt en uitgaat tijdens een bepaalde periode. Met andere woorden, het is het verschil tussen de ontvangen inkomsten en de uitgegeven uitgaven. Cashflow wordt onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Operationele cashflow: dit gaat om alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, zoals de inkoop van goederen, salarissen en kosten voor de verkoop van diensten en producten. Deze activiteiten worden ‘operationele activiteiten’ genoemd.
 2. Investeringscashflow: dit gaat om alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met investeringen in het bedrijf, zoals uitgaven aan computers, meubels, machines en de inkomsten door bijvoorbeeld het verkopen van gebruikte computers. Deze activiteiten worden ‘investeringsactiviteiten’ genoemd.
 3. Financieringscashflow: dit gaat om alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met financiering, zoals leningen of aandelen. Deze activiteiten worden ‘financieringsactiviteiten’ genoemd.

Bovenstaande categorieën zijn onderdeel van het kasstroomoverzicht van de boekhouding van een bedrijf.

Hoe bereken je de cashflow?

U kunt de geldstroom van uw bedrijf berekenen door de inkomende geldstromen af te trekken van de uitgaande geldstromen. De cashflow formule is als volgt:

Inkomende geldstromen – uitgaande geldstromen = cashflow

Cashflow berekenen voorbeeld

Een voorbeeld van hoe de cashflow berekend wordt is als volgt: stel dat er in januari € 70.000 binnenkomt en € 60.000 uitgaat, dan is er in januari een positieve cashflow van € 10.000. Simpelweg is de cashflow dus het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven.

Operationele cashflow berekenen

Met de volgende formule berekent u de operationele cashflow:

Nettowinst + afschrijvingen + of - verandering in werkkapitaal = operationele cashflow

We leggen de begrippen voor u uit:

 1. Nettowinst: de nettowinst wordt berekend door de brutowinst te verminderen met de bedrijfskosten.
 2. Afschrijvingen: dit zijn afschrijvingen van de waarde van de activa van het bedrijf, zoals gebouwen, machines en apparatuur, over de periode waarvoor ze worden gebruikt.
 3. Verandering in werkkapitaal: veranderingen in het werkkapitaal van het bedrijf, dat bestaat uit vlottende activa (zoals inventaris) en kortlopende schulden (zoals leningen).

De operationele cashflow geeft inzicht in de liquiditeit van het bedrijf. Inzicht in de liquiditeit van het bedrijf biedt het management de kans de prestaties van het bedrijf te beoordelen. Bovendien helpt inzicht in de cashflow het management weloverwogen beslissingen te nemen over de financiële strategie en mogelijke toekomstige investeringen van het bedrijf.

Investeringscashflow berekenen

Gebruik de volgende formule om de investeringscashflow te berekenen:

Uitgaven aan investeringen – inkomsten van desinvesteringen = investeringscashflow

De formule bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Uitgaven aan investeringen: dit zijn de uitgaven door de aanschaf van activa, zoals apparatuur, machines en onroerend goed.
 2. Inkomsten van desinvesteringen: dit zijn de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van activa, bijvoorbeeld door de verkoop van machines of onroerend goed.

Het is belangrijk om te weten hoeveel geld een bedrijf uitgeeft aan het kopen en verkopen van activa, zodat de prestaties van het bedrijf beoordeeld kunnen worden. Deze informatie biedt het management de kans betere beslissingen te nemen over mogelijke nieuwe investeringen of andere bedrijfsgerelateerde zaken.

Financieringscashflow berekenen

Om de financieringscashflow te berekenen, gebruikt u de volgende formule:

Toename of afname eigen vermogen – toename of afname lang vreemd vermogen = financieringscashflow

Dit is de uitleg van de begrippen:

 1. Toename of afname eigen vermogen: dit is de verandering in het eigen vermogen van het bedrijf, dat bestaat uit de waarde van de aandelen en andere vermogens. Het eigen vermogen is totale activa verminderd met de totale verplichtingen. De totale activa omvatten alle bezittingen van het bedrijf, zoals gebouwen, machines, voorraden en vorderingen. De totale verplichtingen omvatten alle schulden van het bedrijf, zoals leningen, belastingen en openstaande rekeningen. 
 2. Toename of afname lang vreemd vermogen: Dit is de verandering in het lang vreemd vermogen van het bedrijf, dat bestaat uit leningen, kredieten en andere financiële verplichtingen.

Een positieve financieringscashflow betekent dat een bedrijf meer geld binnenkrijgt via financieringsbronnen dan dat het uitgeeft, wat een goed teken is voor wat betreft de financiële gezondheid van het bedrijf. Een negatieve financieringscashflow betekent dat het bedrijf meer geld uitgeeft aan financieringsbronnen dan dat het binnenkrijgt, wat wijst op financiële problemen. Het is daarom belangrijk om de financieringscashflow te monitoren en actie te ondernemen om deze te verbeteren indien nodig.

Veelgemaakte fouten bij het berekenen van cashflow

Bij het berekenen van de cashflow is het belangrijk om enkele veelgemaakte fouten te vermijden.

 • Het vergeten van belangrijke inkomsten- of uitgavenposten: bij het berekenen van de cashflow moeten alle relevante inkomsten- en uitgavenposten meegenomen worden. Het vergeten van zelfs één post leidt tot een vertekend beeld van de cashflow. 
 • Onjuiste toewijzing van kosten aan operationele, investerings- of financieringscashflow: het is belangrijk om kosten op de juiste manier toe te wijzen aan de verschillende cashflows. Kosten die verband houden met de dagelijkse bedrijfsvoering moeten worden toegewezen aan operationele activiteiten, terwijl kosten die verband houden met investeringen in activa moeten worden toegewezen aan investeringsactiviteiten. Een onjuiste toewijzing leidt tot een onnauwkeurige cashflowberekening. Lees hierboven onder het kopje ‘Hoe bereken je de cashflow’, hoe u de verschillende cashflows berekent.
 • Geen rekening houden met het tijdstip van inkomsten en uitgaven: door rekening te houden met het tijdstip van betalingen en ontvangsten wordt een realistisch beeld verkregen van de cashflow op een bepaald moment, bijvoorbeeld een maand of een jaar.
 • Het vergeten van niet-kasstromen, zoals afschrijvingen of waardeveranderingen: niet-kasstromen, zoals afschrijvingen of waardeveranderingen, hebben ook een impact op de cashflow. 

Afschrijvingen zijn geen echte uitgaven, maar ze verminderen wel de winst van een bedrijf. Door afschrijvingen niet in overweging te nemen bij het berekenen van de cashflow, wordt er een onjuist beeld verkregen van de beschikbare middelen die kunnen worden gebruikt voor betalingsverplichtingen.

Het vergeten van waardeveranderingen, zoals herwaarderingen van activa, beïnvloedt de liquiditeit van een bedrijf. Bijvoorbeeld, wanneer de waarde van activa stijgt, genereert het bedrijf mogelijk extra geld door deze activa te verkopen. Het vergeten van deze potentiële kasstroom resulteert in een onvolledig beeld van de beschikbare middelen.

Het belang van cashflow in bedrijfsvoering

Cashflow is een belangrijke factor in de bedrijfsvoering, omdat de cashflow de financiële stabiliteit en groeimogelijkheden van een bedrijf beïnvloedt. Een positieve cashflow geeft aan dat er meer geld binnenkomt dan dat er uitgaat, wat duidt op financiële stabiliteit. Daarentegen wijst een negatieve cashflow op financiële problemen en een gebrek aan liquiditeit.

Bovendien helpt het beoordelen van de cashflow bij het identificeren van inefficiënties in het bedrijfsproces. Bij de analyse van de cashflow kunnen bijvoorbeeld vertragingen in het innen van debiteuren of betalen van crediteuren ontdekt worden. Als er aanzienlijke tijd zit tussen het moment waarop een product of dienst wordt geleverd en het moment van betaling, duidt dit op inefficiënties in het debiteurenbeheer of problemen met de betalingsvoorwaarden met leveranciers. 

Hoe Payt u helpt

Een eerste stap in het verbeteren van de cashflow van uw bedrijf is het automatiseren van het debiteurenbeheer. Onze credit control software doet dit voor u. Daarnaast helpt de software u de financiële controle over uw bedrijf te verbeteren en op hetzelfde moment kostbare tijd te besparen. Vraag hieronder een live demonstratie aan. U krijgt een gratis proefperiode van dertig dagen, waardoor u de kans krijgt om direct de voordelen van ons credit control systeem te ervaren en snel inzicht te krijgen in wat het te bieden heeft.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article

Verbeter uw cashflow dankzij de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer

Welkom bij Payt! Dankzij onze slimme cloudsoftware krijgt u uw facturen 30% sneller betaald én bespaart u tot wel 80% van uw tijd! Klaar om uw cashflow een boost te geven? Download onze gratis brochure hieronder.

Mockup brochure Payt