Algemene leveringsvoorwaarden

Foto van een vrouw die in de deuropening van een kantoor staat

1. Begrippen

Algemene leverings- en privacy voorwaarden Payt 

21 maart 2022  

1. Begrippen 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 

Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Payt of de Opdrachtgever.

Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen, waaronder ook begrepen de Opdrachtgever. 

Gegevens: alle informatie en/of data die door Opdrachtgever en/of Gebruiker is ingevoerd in de Toepassing/Dienst; 

Onoorbaar gedrag: gedrag in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – gedrag in strijd met de gebruiksregels of wanbetaling) en anderszins onbetamelijk gedrag. 

Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met Payt sluit.

Overeenkomst: de Overeenkomst; het geheel van afspraken tussen Payt en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

Partijen: Payt B.V. en Opdrachtgever. 

Payt:de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payt B.V., statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08155915.

Toepassingen/Dienst: alle mogelijke door Payt ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het online facturatie- en incassosysteem van Payt.

Website: de website van Payt, bereikbaar via www.paytsoftware.com en ook alle onderliggende pagina’s.

2. Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Toepassingen en de Website en alle overige aan Opdrachtgever verleende diensten door Payt. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij nadrukkelijk afgewezen.

2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel door Payt worden gewijzigd en/of aangevuld.

3. Payt is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Toepassingen onder de aandacht van Opdrachtgever gebracht. Payt stelt de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste drie (3) maanden voor inwerkingtreding daarvan via de Toepassingen en/of via de Website ter beschikking aan Opdrachtver. Als Opdrachtgever van de Toepassingen gebruik blijft maken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Opdrachtgever daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

4. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Payt zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

3. Gebruik van de Toepassingen

1. Met als doel het verbeteren van de functionaliteit worden de Toepassingencontinu ontwikkeld. Payt heeft het recht frequent haar Toepassingen en platform aan te passen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen wordt het uitbreiden, verwijderen of veranderen van functionaliteiten, het aanpassen van de gebruikersinterface en het wijzigen van de werking. Wanneer updates en/of wijzigingen leiden tot wezenlijke veranderingen in de gebruikerservaring van Gebruikers en/of debiteuren, en/of handelingen van Gebruikers en/of debiteuren noodzakelijk zijn om de Toepassingen te blijven gebruiken, zal Payt de Opdrachtgever tijdig over de veranderingen informeren en eventuele benodigde inspanning door Opdrachtgever tot een minimum beperken.

2.Opdrachtgever krijgt van Payt uitsluitend een gebruiksrecht van de Toepassingen dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is. 

3. Opdrachtgever en Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur, deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten (waaronder internetverbinding) en de meest recente versie(s) van de software op hun hardware die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Toepassingen. Zij dienen dus onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.

4. Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door Opdrachtgever aangeleverde data voor het gebruik van de Toepassingen. Opdrachtgever blijft ook verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. Payt heeft het recht de door Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen en te verwijderen, althans voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Toepassingen. Payt zal daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.

5. Payt kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Dienst en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer Opdrachtgever of anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan door Payt aangegeven, een andere browser dan door Payt aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Payt met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen niet naleven.

4. Uitvoering van de Overeenkomst- algemeen

1. Payt controleert continu de functionaliteiten, beschikbaarheid en prestaties van de Toepassingen. Payt zal zich naar beste kunnen inspannen de Toepassingen met zorg uit te voeren en aan te bieden en zal dat doen in overeenstemming met binnen de branche erkende normen. Payt garandeert echter niet dat de Toepassingen altijd zonder onderbrekingen of storingen functioneren. Payt is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Toepassingen, Omgeving of Website.  

2. Gebruik van de Toepassingen biedt geen garantie dat de vordering door schuldenaar geheel of deels wordt betaald.

3. Indien een prestatie van Payt gebrekkig is en tijdig door Opdrachtgever is gemeld, dan zal Payt de gebrekkige prestatie zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel herstellen. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is de gebrekkige prestatie binnen een redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uit te voeren dan wel te herstellen, is Payt gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het factuurbedrag van de betreffende prestatie voor de tijd van een maand.

4. Payt is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico, hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.

5. Als Opdrachtgever een op hem rustende verplichting op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomtzal Payt Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een redelijke termijn geven om de verplichting alsnog na te komen. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn alsnog nakomt behoudt Payt zich het recht voor om haar verplichtingen uit Overeenkomst op te schorten. Onder opschorting door Payt wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor Opdrachtgever en de Gebruikers tot de Toepassingen.

5. Toegang en gebruiksregels

1. Namens Opdrachtgever verkrijgtGebruiker toegang tot de Toepassingen door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord (toegangsgegevens) die Payt voor Gebruiker heeft geregistreerd. Het is Opdrachtgever en Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn bestemd.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door Opdrachtgever, bij Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de Gegevens, de opdracht en het tijdig bijwerken van lopende opdrachten, al dan niet door middel van een geautomatiseerd en/of gekoppeld systeem. Payt voert de opdrachten in beginsel geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat Opdrachtgever de status zelf heeft bijgewerkt. 

4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden en regels van Derden waarvan Payt of Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.

5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels:

- De Toepassingen mogen niet worden gebruikt voor de facturatie en/of incasso van niet-bestaande, gefingeerde, ondeugdelijke dan wel vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden**;**

- Als Payt enig Onoorbaar gedrag constateert, van Opdrachtgever en/of Gebruiker, zal Payt Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een redelijke termijn geven om het geconstateerde gedrag te verklaren en/of passende maatregelen te nemen om dit gedrag te beëindigen. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het geconstateerde gedrag kan verklaren en/of passende maatregelen heeft genomen zal Payt nog eenmaal (1x) een korte termijn geven om alsnog het geconstateerde gedrag te verklaren en/of passende maatregelen te nemen om dit gedrag te beëindigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Payt gerechtigd om zelf passende en redelijke maatregelen te nemen waaronder het direct en zonder nadere aankondiging blokkeren van de toegangsgegevens van de Opdrachtgever en/of Gebruiker, het verwijderen van de content en/of andere data en het beëindigen van lopende facturatie- en incassodossiers. Daarbij kan Opdrachtgever en/of Gebruiker al zijn of haar rechten verliezen met betrekking tot de Toepassingen, zonder dat Opdrachtgever en/of Gebruiker recht hebben op schadevergoeding of compensatie. Payt heeft in het geval van onoorbaar gedrag het recht, en soms op grond van wet- en regelgeving de verplichting, de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen.

6. Prijzen, betaling en opeisbaarheid

1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en nog te vermeerderen met BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2. De vergoeding voor het gebruik van de Toepassingen wordt maandelijks per e-mail gefactureerd. Opdrachtgever kan verzoeken de factuur per post te ontvangen.   

3. Opdrachtgever dient de facturen van Payt binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen. Een elektronisch verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending daarvan. Een per post verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen binnen twee (2) werkdagen na poststempel als de geadresseerde gevestigd is in de Benelux, dan wel binnen vijf (5) werkdagen na poststempel indien de geadresseerde buiten de Benelux is gevestigd.

4. Als Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij dat binnen twee (2) maanden na de factuurdatum aan Payt kenbaar te maken per post …, Groningen of per e-mail …@…. Bezwaar tegen (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

5. Als binnen de termijn van artikel 6.4 geen bezwaar wordt gemaakt tegen (een deel van) de factuur, staat de verschuldigdheid van het factuurbedrag vast. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim. Niet tijdige betaling geldt als wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

6. Betalingen door Opdrachtgever strekken in de eerste plaats ter voldoening van de oudste nog openstaande factuur van Payt, ook als Opdrachtgever de betaling voor een ander doel wil aanwenden. Opdrachtgever is niet gerechtigd enig door haar verschuldigd bedrag in te houden of te verrekenen of de betaling daarvan op te schorten.

7. Indien Opdrachtgever niet de gehele factuur tijdig voldoet zal Payt aan Opdrachtgever eenmaal (1x) een herinnering sturen, waarin aan Opdrachtgever wederom een betalingstermijn wordt gegund. Als na het verstrijken van deze betalingstermijn de (volledige) factuur nog niet betaald is gaat Payt over tot aanmaning van Opdrachtgever. Als naar aanleiding van deze aanmaning geen (tijdige en volledige) betaling van de factuur plaatsvindt, verstrekt Payt aan Opdrachtgever een laatste waarschuwing, met een laatste termijn. Na het verstrijken van deze termijn is Payt gerechtigd de maatregelen te treffen, zoals bedoeld in artikel 6.8.

8. Als Opdrachtgever een factuur van Payt niet tijdig betaalt, is Payt gerechtigd:

a. over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW van Opdrachtgever te vorderen;  

b. de toegang van Opdrachtgever tot de Dienst op te schorten tot Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, indien Opdrachtgever geen bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur ingevolge artikel 6.4 alsmede het proces, zoals bedoeld in artikel 6.8 is doorlopen.

9. Alle door Opdrachtgever aan Payt verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar bij opzegging van de Overeenkomst. 

10. Payt is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen op basis van de CPI-index, waarbij de prijswijziging minimaal 40 dagen van tevoren wordt aangekondigd via mail. Deze prijswijzigingen gaan automatisch in. Als Payt een jaarlijkse verhoging niet heeft doorgevoerd blijft Payt gerechtigd deze bij een latere verhoging mee te nemen.

7. Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst kan niet aan Payt worden toegerekend en Payt zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding als de tekortkoming het gevolg is van overmacht op voet van 6:75 BW.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen tekortkomingen van leveranciers van Payt die zelf in overmacht verkeren, elektriciteit-, internet-, telefoon-, kabel- en enige andere verbindingsstoringen, storingen uit graafwerkzaamheden anders dan in opdracht van Payt, overheidsmaatregelen, voorschriften en stakingen. 

2. Als een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Payt ten gevolge van overmacht langer dan 14 dagen duurt, kunnen beide Partijen de Overeenkomst beëindigen, mits zij hun voornemen om tot beëindiging over te gaan tenminste 14 dagen voor de beëindiging hebben medegedeeld en Payt de nakoming van de Overeenkomst in de tussentijd niet heeft hervat.

8. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

1. Payt streeft naar een hoog niveau van dienstverlening. Payt controleert continu de functionaliteiten, beschikbaarheid en prestaties van de Toepassingen. Payt zal zich naar beste kunnen inspannen de Toepassingen met zorg uit te voeren en aan te bieden en zal dat doen in overeenstemming met binnen de branche erkende normen. Payt garandeert echter niet dat de Toepassingen altijd zonder onderbrekingen of storingen functioneren. Payt zal alle op- en aanmerkingen over de Toepassingen serieus behandelen en waar Payt dit nodig acht verbeteringen doorvoeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Payt. 

2. Payt is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Payt zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren en indien redelijkerwijs mogelijk tevoren aankondigen.

9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

1. In geval van aansprakelijkheid is Payt uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

2. Payt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

3. Indien Payt aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de actuele netto maandelijkse vergoeding (de vergoeding in de maand waarin het schadegeval zich voordoet, zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze algemene voorwaarden) vermenigvuldigd met 12.  

5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Payt of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

6. Iedere Partij zal de wederpartij vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en waarvoor geldt dat het ontstaan van deze aanspraak toerekenbaar is aan de Partij. Alle kosten en schade aan de zijde van de wederpartij daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de schadeveroorzakende Partij.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij Payt of bij de Derde van wie Payt het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Payt verleent hierbij aan Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Payt garandeert gerechtigd te zijn om dit gebruikersrecht te verlenen.

2. Indien Payt door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden Payt in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden.

11. Privacy en dataverwerking

1. Opdrachtgever is als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Verordening (EU) 2016/679 bescherming natuurlijke personen i.v.m. verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; General Data Protection Regulation: GDPR) verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de geleverde diensten ligt bij Opdrachtgever. Waar nodig zal Opdrachtgever voorafgaand aan het invoeren van persoonsgegevens expliciet toestemming hebben verkregen van de natuurlijke persoon/derde in overeenstemming met artikel 7 AVG.  

2. Payt fungeert binnen de Overeenkomst als ‘verwerker’.

3. Opdrachtgever staat er tegenover Payt voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden verzameld en gedeeld en vrijwaart Payt tegen elke rechtsvordering en/of boete van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Payt toerekenbaar zijn.

12. Opzegging en Ontbinding

1. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

2. Payt heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Partijen hebben het recht om met onmiddellijke ingang, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet respectievelijk deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, de Overeenkomst tussentijds en dus buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht op (volledige) schadevergoeding, indien: 

 • de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd, failliet gaat dan wel haar rechtspersoon wordt ontbonden; 
 • de wederpartij haar onderneming staakt, dan wel de onderneming wordt geliquideerd; 
 • de wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en zij haar verzuim niet binnen de daartoe gestelde redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen herstelt.   

4. Zodra de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt:

 1. heeft Opdrachtgever geen toegang meer tot de Toepassingen;
 2. eindigt het recht van Opdrachtgever om gebruik te maken van de Toepassingen en zal Opdrachtgever ieder gebruik van de Toepassingen onmiddellijk staken en gestaakt houden;
 3. is Payt niet langer verantwoordelijk voor het behoud van de Gegevens. Met inachtneming van de AVG is Payt bereid met Opdrachtgever te overleggen over het voor een door Payt te bepalen beperkte tijd na het eindigen van Overeenkomst bewaren van de Gegevens in de Toepassing/Dienst; 
 4. zal, eerst nadat door Payt volledige betaling is ontvangen van alle door Opdrachtgever aan Payt verschuldigde bedragen, op schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer de Gegevens beschikbaar worden gesteld door middel van een download en/of op andere wijze, ter beoordeling van Payt.  De kosten die verbonden zijn aan de download en/of verstrekking van de Gegevens kan Payt aan Opdrachtgever in rekening brengen.

13. Diversen, toepasselijk recht en geschillen

1. Opdrachtgever stemt ermee in dat hij mededelingen, nieuwsbrieven, reclame-uitingen en andere berichten van Payt ontvangt op het door hem opgegeven e-mailadres. Als Opdrachtgever deze berichten niet wenst te ontvangen, kan hij dat doorgeven aan Payt per e-mail naar info@paytsoftware.com.

2. Alle kennisgevingen van Opdrachtgever aan Payt moeten schriftelijk plaatsvinden en kunnen worden gedaan per e-mail naar info@paytsoftware.com. Opdrachtgever heeft de bewijslast dat een e-mail of andere schriftelijke mededeling door Payt is ontvangen. Alle kennisgevingen aan Opdrachtgever kunnen worden gedaan door middel van een e-mail of een bericht in de Dienst. 

3. Opdrachtgever mag zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Payt niet overdragen of verpanden.

4. Payt is gerechtigd, indien zij daarvoor redelijke gronden heeft, waaronder ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening van Payt, haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

5. De Overeenkomst, deze algemene leverings- en privacy voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

6. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank in Groningen.

14. Algemeen

Algemene Privacyvoorwaarden

1. Indien Opdrachtgever en Payt een separate (bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben gesloten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit deze separate (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met bepalingen uit algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de separate (bewerkers)overeenkomst.

2. Payt verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens. Payt wordt in geen geval aangemerkt als verantwoordelijke (in de zin van de Wbp/AVG) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan Payt enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.

3. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Wbp/AvG. 

4. Payt waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden plaatsvindt.

5. Indien Payt door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Payt te vrijwaren en de Opdrachtgever zal Payt alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Payt daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever staat er tegenover Payt voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, dat deze Persoonsgegevens rechtmatig worden verzameld en gedeeld en vrijwaart Payt tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Payt toerekenbaar zijn.

15. Duur, beëindiging en bewaartermijnen

1. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Toepassingen van Payt. 

2. Deze privacyvoorwaarden gelden zolang Payt, ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en is niet tussentijds opzegbaar.

3. Payt kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

4. De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel houden van de volledige accountgegevens mogen door Payt minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, dan wel langer indien het account nog geactiveerd is. Dit laat onverlet dat Payt zich het recht voorbehoud om persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel van Payt niet langer relevant zijn te verwijderen. Voorts zal Payt accountgegevens en/of persoonsgegevens van Opdrachtgever binnen 30 dagen verwijderen indien Opdrachtgever Payt hiertoe verzoekt.

5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Payt. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv. back-up) van deze data en persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Payt heeft op dit gebied geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid hiervan.

6. Voor de overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

16. Onderwerp, type persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

1. Payt zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken. Payt verwerkt in dit verband in ieder geval de volgende persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van Opdrachtgever:

 1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, debiteuren en factuurgegevens.

2. Payt zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor de in lid 3 van dit artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.

3. Payt verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:

 1. tot betaling van de door Opdrachtgever via Payt aangeboden vorderingen te kunnen komen; of

  teneinde de diensten als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Payt uit te kunnen voeren.

4. De door Payt in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.

5. Opdrachtgever verstrekt aan Payt de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de taken. Opdrachtgever verstrekt enkel de (persoons)gegevens die voor de uitoefening van de taken van Payt noodzakelijk zijn en door Opdrachtgever voor dat doel verstrekt mogen worden.

17. Uitvoering verwerking

1. Payt is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke hij in het kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacyvoorwaarden genoemde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Opdrachtgever en/of derden is Payt uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. 

2. Payt zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Payt stelt Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.  

3. Payt zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever gescheiden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt opslaan en verwerken.

4. Payt zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op Payt rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese Verordeningen, de Wbp/Avg verwerken.

18. Beveiliging persoonsgegevens

1. Payt past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging, frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist is. Payt zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan haar verplichtingen. 

3. Payt staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

19. Meldplicht datalekken & monitoring

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Payt Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.

2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.

3. Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het is Payt niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Payt daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

20. Geheimhouding

1. Op alle persoonsgegevens die Payt van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

2. Payt zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze privacyvoorwaarden, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

21. Rechten van betrokkenen

1. Payt verleent medewerking aan Opdrachtgever om na goedkeuring van en in opdracht van Opdrachtgever:

 1. betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; 
 2. tijdelijk de verwerking van persoonsgegevens te beperken tot de opslag ervan, of tot de verwerking waar betrokkene toestemming voor geeft, totdat Opdrachtgever bepaalt dat de beperking van de verwerking moet worden opgeheven.
 3. persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren; 
 4. aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn (of, ingeval Opdrachtgever het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens als incorrect beschouwt). 

2. Payt verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking  aan Opdrachtgever om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Payt inbegrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. 

3. Payt zal verder op eerste verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, overgaan tot:

 1. Het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie die Opdrachtgever nodig mocht hebben;
 2. Het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens.

22. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden

1. Payt is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens derden in te schakelen indien:

 1. Payt dit vooraf schriftelijk heeft aangekondigd; of
 2. Payt hier toestemming van Opdrachtgever voor heeft gekregen; of 
 3. Indien het inschakelen van Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht en/of de uitvoering van deze voorwaarden.

2. Payt draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor Payt in deze privacyvoorwaarden.

3. Voor het correct uitvoeren van de diensten, schakelt Payt derden in en deelt Payt de in opdracht van Opdrachtgever vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.

4. Indien de derde die Payt wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt Payt, onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. Payt is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n).

6. In het geval Opdrachtgever Payt verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een derde aan te brengen en Payt daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voortvloeit. 

7. Payt kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken Payt op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken.