Wat zijn activa en passiva?

Wat zijn activa en passiva?

Activa en passiva vormen gezamenlijk de balans van een onderneming en houden elkaar daarop in evenwicht. Er zijn verschillende vormen van activa te onderscheiden, zoals vlottende activa en vaste activa. Op de balans staan activa links aan de debetzijde en activa rechts aan de creditzijde.

Wat zijn activa?

Activa bestaan uit alle bezittingen van een onderneming die doorgaans in een geldelijke waarde zijn uitgedrukt. Er is een onderscheid tussen vlottende activa en vaste activa met een onderverdeling in financiële activa, materiële activa en niet-materiële vaste activa.

Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa bestaan uit bezittingen die het bedrijf toebehoren en op de balans staan, maar die voor korte termijn bestemd zijn. Voorbeelden vlottende activa: als u een winkel heeft met een voorraad aan producten in het magazijn dan valt deze voorraad onder de vlottende activa. Heeft u een vordering op een debiteur aan wie uw bedrijf een dienst heeft geleverd? Debiteurenvorderingen zijn eveneens toe te schrijven aan vlottende activa. Zo behoren liquide middelen als een zakelijke bankrekening en kasgeld tevens tot vlottende activa. 

Wat zijn vaste activa?

Het gaat bij vaste activa onder meer om bezittingen in de vorm van materiële activa, zoals een bedrijfsauto, laptop en bedrijfspand. Daarnaast zijn er financiële activa die dus een financieel karakter hebben. Een voorbeeld daarvan is als uw bedrijf aandelen heeft in een andere onderneming of als er sprake is van een uitgegeven lening met een langlopend karakter. Op het gebied van niet-materiële activa is er sprake van niet tastbare bezittingen, zoals een patent of goodwill.

Wat zijn passiva?

Passiva zijn de schulden van de onderneming en zijn op de balans aan de creditzijde aan de rechterkant te zien. Deze zijde laat zien op welke wijze het bedrijf gefinancierd is. Er vallen diverse schuldonderdelen toe te schrijven aan passiva. Een voorbeeld daarvan is het vreemd vermogen dat uit kort vreemd vermogen en uit lang vreemd vermogen bestaat. Ook het eigen vermogen valt onder passiva net als eventuele voorzieningen of reserveringen.

Voorbeelden passiva

Het eigen vermogen aan de passivazijde staat voor de bezittingen min schulden ofwel passiva min activa. Dat het eigen vermogen aan de creditkant staat, komt omdat het als een schuld aan het bedrijf te zien is. Kort vreemd vermogen bestaat uit facturen die openstaan bij leveranciers net als uit nog te betalen btw. Het gaat hier echt om kortetermijnschulden. 

Bij lang vreemd vermogen is er sprake van schulden met een langere looptijd. Denk daarbij maar aan een hypotheek op een bedrijfspand of aan een overeenkomst voor een leaseauto. Voorzieningen en reserveringen bestaan onder meer uit de eventuele oudedagsreserve. Ook een reservering op de boekwinst op de verkoop van een bedrijfsmiddel valt onder dit kopje.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article