Wat is de disconteringsvoet?

De disconteringsvoet betreft een uitkomst in een percentage dat de huidige waarde van toekomstige geldstromen weergeeft. De waarde van geld op dit moment daalt in de toekomst en wat dat betreft is er sprake van een bepaalde tijdswaarde van geld. Inflatie zorgt ervoor dat de toekomstige waarde van geld lager ligt dan de actuele waarde. Zo krijg je met 100 euro op dit moment meer waar voor je geld dan over een jaar. De prijzen stijgen namelijk. Het berekenen van de disconteringsvoet is niet alleen van belang voor bedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor beleggers. Die hebben liever nu geld om het te laten renderen dan over een jaar, want dan is er rendement misgelopen. 

Waarom disconteringsvoet berekenen?

In verband met de toekomstverwachtingen maken bedrijven gebruik van disconteringsvoet om de bedrijfswaarde te berekenen. Hiervoor is onder meer een rekentool in de vorm van Weighted Average Cost of Capital (WACC) te gebruiken. Overigens geldt voor een toekomstige waardeberekening net als voor de contante waarde dat de disconteringsvoet daar een verplicht onderdeel van uitmaakt. Banken en financiers gebruiken de uitkomst van het percentage als aspect van de beoordeling om bijvoorbeeld wel of niet te investeren. 

In de praktijk maken bedrijven gebruik van het percentage om te berekenen wat het rendement is van onder meer uiteenlopende bedrijfsonderdelen, zoals de inventaris, maar ook het kapitaal en andere investeringen. Bij de keuze om te investeren, kan een bedrijf bijvoorbeeld een bepaald percentage disconteringsvoet nodig hebben om met de aanschaf het break-even point te realiseren. Mocht het percentage lager uitkomen dan is er de gelegenheid om het productieproces te wijzigen. Er zijn dan ook meerdere redenen waarom de disconteringsvoet belangrijk is:

Wat is de relatie tussen cashflow en disconteringsvoet?

Discounted Cashflow afgekort tot DCF is door bedrijven te gebruiken om bij de verdisconteerde kasstroom uit te komen. Er is hierbij sprake van het corrigeren van de financiële geldwaarde betreffende de tijdsinvloed, waarbij de kwaliteit van een mogelijke investering is vast te stellen. De cashflow is in ieder bedrijf van belang en onder meer omdat de kasstroom aangeeft hoe het bedrijf het doet. Bijvoorbeeld met betrekking tot het kunnen voldoen aan openstaande rekeningen op korte termijn. 

Ook vinden investeerders de cashflow van een bedrijf belangrijk om het kredietrisico te bepalen. Bovendien is het voor jou als ondernemer zelf eveneens van belang te weten wat de cashflow positie is. Bij een negatieve cashflow is het mogelijk om maatregelen te nemen, zoals efficiënt debiteurenbeheer uitvoeren. Bij de cashflow berekening is er sprake van het beoordelen van de uitgaande en ingaande geldstromen.

Waarde van investering schatten

De disconteringsvoet maakt een belangrijk onderdeel uit van de DFC-methode, want daarmee is op basis van verwachte toekomstige geldstromen de waarde van een investering in te schatten. De tijdswaarde van geld speelt hierin een cruciale rol en bij deze methode wordt de disconteringsvoet gebruikt om toekomstige geldstromen dus contant te maken. De uitkomst laat zien of een project wel aantrekkelijk is om uit te voeren en/of er sprake is van levensvatbaarheid. 

Het berekenen van de huidige waarde van toekomstige kasstromen vindt plaats aan de hand van de disconteringsvoet. Voor de berekeningen van de disconteringsvoet is het belangrijk om te kijken naar het te investeren bedrag. Daarna vindt een beoordeling plaats van het rendement van de investering in de toekomst. Hiervoor is het mogelijk om te kijken wat de investering jaarlijks aan kasstroom oplevert. 

Winstgevend project bij positieve netto contante waarde

De netto contante waarde is te berekenen door de verdisconteerde kasstromen in mindering te brengen op de originele investering. Bij een positieve uitkomst kan gesteld worden dat er sprake is van een winstgevende en aantrekkelijke investering. Het is handig om een concreet beeld te krijgen van de disconteringsvoet aan de hand van een voorbeeld op basis van de DCF-methode. 

Disconteringsvoet voorbeeld

Bij het voornemen een investering te doen met als doel om in de toekomst een bepaald bedrag aan vrije kasstroom te realiseren, is de huidige waarde of wel contante waarde van de betreffende toekomstige kasstromen van belang. Indien er sprake is van een vereist rendement van 10% en de extra gewenste vrije toekomstige kasstroom is €100.000 dan is de disconteringsvoet 10%. De contante waarde neemt dan ieder jaar verder af en hierdoor hebben de kasstromen die verder in de toekomst gelegen zijn nog veel minder waarde of helemaal geen contante waarde meer.

Toenemende impact disconteringsvoet

De disconteringsvoet heeft een toenemende impact naarmate de jaren vorderen. Des te verder er in de toekomst geld wordt verdiend, des te lager de huidige waarde daarvan is. Indien de kasstroom jaarlijks hetzelfde is dan wordt de huidige waarde steeds lager. Op het moment dat de disconteringsvoet boven het groeipercentage van de kasstromen uitkomt, is er sprake van een steeds verdere afname van de huidige waarde van kasstromen.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article