Wat is Days Payable Outstanding (DPO)?

Days Payable Outstandig is een maatstaf om te berekenen hoeveel dagen je bedrijf nodig heeft om de rekeningen van leveranciers of andere crediteuren te voldoen. Een hoge DPO betekent dat het bedrijf in verhouding veel tijd nodig heeft om de leveranciers te betalen. Dit hoeft overigens niet altijd positief of negatief te zijn. 

Waarom is Days Payable Outstanding belangrijk?

DPO is belangrijk omdat daarmee weer te geven is in hoeverre er sprake is van een goed beheer van de kasstroom van de onderneming. Een hoge DPO betekent dat de onderneming het vermogen heeft om betalingen uit te stellen. Het beschikbare geld is dan te gebruiken voor het doen van korte termijn investeringen of om de cashflow te verbeteren. Zo is een hoge DPO eveneens ideaal om het werkkapitaal te vergroten. Een hoge DPO is echter niet vanzelfsprekend gunstig voor de onderneming. Het kan namelijk eveneens betekenen dat er mogelijk sprake is van een tekort om de rekeningen van leveranciers te betalen. 

Hoe bereken je DPO?

Er is een formule beschikbaar om DPO te berekenen aan de hand van de crediteuren, aantal dagen en kosten van verkochte goederen. Het crediteurensaldo van het bedrijf is op verschillende manieren toe te passen. Bijvoorbeeld door het gemiddelde saldo van een specifieke periode als uitgangspunt te nemen. Een andere manier is om het saldo aan het eind van een specifieke periode voor de formule te gebruiken. Het aantal dagen heeft betrekking op het totaal binnen een kwartaal (90 dagen) of jaar (365 dagen) van een boekhoudperiode. De meest gebruikte methode is om per kwartaal of per jaar het aantal dagen te berekenen. De kosten van verkochte goederen hebben betrekking op productiekosten en transportkosten. 

Formule DPO berekenen: crediteuren x aantal dagen / kosten verkochte goederen

Voorbeeld berekening Days Payable Outstanding
Het crediteurensaldo over een periode van een kwartaal bedraagt gemiddeld € 50.000 en de kosten van verkochte goederen bedragen € 100.000. DPO is dan als volgt: 50.000 x 90 / 100.000 = 45 dagen.

DPO in verhouding tot eigen branche

Een DPO van 45, zoals in het genoemde voorbeeld, betekent dat het bedrijf gemiddeld 45 dagen nodig heeft om de rekening van crediteuren te betalen. Om te bepalen of er sprake is van een hoge DPO is het belangrijk om naar de eigen branche te kijken. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een vergelijking te maken met een DPO van bedrijven in compleet andere sectoren. De uitkomst geeft wel een goed beeld indien er sprake is van een vergelijking met ondernemingen in de eigen branche. Overigens is DPO een maatstaf die per kwartaal of per jaar kan variëren. Er zijn namelijk allerlei factoren die daar invloed op hebben. Zo spelen economische prestaties in het algemeen een rol, net als mogelijke seizoenseffecten en concurrentie in de eigen sector en regio.

Belang van DPO voor werkkapitaal

Bij een hoge DPO is er sprake van een gunstige invloed op het werkkapitaal. Dit betreft de liquiditeit van de onderneming en geeft aan in welke mate het bedrijf in staat is om op korte termijn rekeningen te betalen. Indien een bedrijf meer tijd neemt voor het betalen van zijn rekeningen dan heeft het bedrijf meer werkkapitaal tot zijn beschikking, je houdt contact geld immers voor een langere periode vast. Het is in dit geval wel zo dat het positief is als het bedrijf bewust de keuze maakt om een langere betaaltermijn aan te houden voor crediteuren. Als de DPO hoog is zonder dat dit een bewuste keuze is, maar omdat het bedrijf gewoon niet in staat is om eerder te betalen, is dat uiteraard minder gunstig. 

Voordelen lage DPO

Een lage DPO is in bepaalde situaties ook positief te noemen. Als een onderneming snel rekeningen betaalt van leveranciers dan kan dat voordelen opleveren. Het laat onder meer de betrouwbaarheid van je bedrijf zien en dat heeft een positieve invloed op de relatie met leveranciers. De onderneming wordt dan als kredietwaardig beschouwd en dit gaat hand in hand met betrouwbaarheid. Als de DPO laag is en er weinig werkkapitaal beschikbaar is dat wel nodig is, dan is het te overwegen om de betalingen uit te stellen. Bijvoorbeeld tot de uiterste datum van de betalingstermijn.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article

Ready to get Payt? Ga direct van start!
  1. Krijg gemiddeld 30% sneller betaald
  2. Volg facturen volledig geautomatiseerd op en houd de volledige controle over het proces
  3. Houd meer tijd over voor uw klantrelaties